СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.057 по мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ по ПМДР, като  

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.057 по мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Самоков

 

Мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ е в обхвата на Приоритет 3 - Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район от Стратегията на МИРГ Самоков, Стратегическа цел 2 „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“.

Реализираните проекти по мярката трябва да доведат до популяризиране на местната културна идентичност, повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, чрез популяризиране и развитие на екосистемни услуги.

Финансовото подпомагане няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Подробно описание на определянето на финансовото подпомагане като „непомощ“  и „помощ“ е дадено в точка 16 от Условията за кандидатстване -  Приложим режим на минимални/държавни помощи.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.057 по мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 250 000.00 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.

           

Всички проекти и дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Самоков, която обхваща административно - териториалните граници на община Самоков.

 

За проектни предложения на юридически лица с нестопанска цел, община Самоков, училища, читалища, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите е 50 % от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

 

Допустими кандидати по мярката са: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, община Самоков, училища, читалища, регистрирани или действащи на територията на МИРГ Самоков.

 

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми, включително природното биоразнообразие в тях. 

При спазване на предходния текст за тематичност по настоящата процедура се допускат следните дейности:

  • организиране на местни фестивали;
  • организиране на развлекателни и образователни игри и състезания;
  • промоционални кампании;
  • печатни издания, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия);
  • дигитализация на културноисторическо наследство, маркетингови мероприятия и др. с цел популяризиране на територията на МИРГ Самоков.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, както и на на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg, на интернет страницата на  МИРГ Самоков и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), заедно с обявата за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 11.10.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Файлови документи