СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.059 МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Пазарджик“, като

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.059  МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.059  МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ ще подпомогне постигането на специфична цел 1.1 „Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури“ и специфична цел 1.2 „Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба“ към Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР „Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарския район и насърчаване иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета  от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OJ L 149, 20.5.2014 г.).

Чрез мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ се цели:

1.         Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;

2.         Подобряване на производствените характеристики на водоема;

3.         Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

4.         Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

5.         Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен смисъл);

6.         Постигане на целите на многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 (МНСПА);

7.         Намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);

8.         Въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);

9.         Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;

10.      Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали;  намаляване на еутрофикацията на водните тела.

 

Прилагането на мярката е насочено към модернизацията на съществуващи предприятия и/или изграждане на нови предприятия за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС, т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.059  МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 386 749,23  лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък  от 10 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 200 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Пазарджик“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

 

1.         Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

2.         Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

3.         Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

4.         Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

5.         Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

6.         Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

7.         Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

8.         Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

9.         Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

10.  Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 11.11.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи