ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.061 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.061 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“, мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 221 257,35 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 188 068,75 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 33 188,60 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 13.10.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Процедура 4.061, мярка 1.2.zip 20.41 MB