ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.047 „Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.047 „Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ , мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 352 049.40 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 299 241.99 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 52 807.41 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.12.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
4.047.zip 20.23 MB