СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.070 "Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създава

мярка 2 "Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 2             „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места” ще подпомогне постигането на Специфична цел 2 Поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация на рибарския район в други сектори на морската икономика алтернативни на риболовния сектор и аквакултурите” към Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР „Развитие на икономиката  и повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, диверсификация в сектор Рибарство и извън него, добавена стойност, привличане на младите и създаване на работни места в рибарската област“.

Чрез Mярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места” се цели:

  • Разкриване и запазване на работни места;
  • Да се създаде алтернативна на сектор „Рибарство“ заетост за населението в региона; 
  • Диверсификация на дейности извън риболовния сектор; 
  • Да се подобрят инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм на територията на РО като основна възможност за алтернативна заетост извън сектор „Рибарство“.

Прилагането на мярката е насочено към осигуряване на заетост чрез разкриване и/или запазване на работно/ни място/места за проекти в частен интерес/полза и към подобряване на инфраструктурата и/или услугите в отрасъл туризъм на територията на РО за проекти в обществен интерес/полза.    

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места” ще се даде възможност за подкрепа на дейности осигуряващи диверсификация извън сектора на рибарството, предимно в туризма, подкрепа за частни бенефициенти  за диверсификация на дейности в алтернативни на рибарството отрасли, с цел разкриване и запазване на работни места, извън сектора на Рибарството, подкрепа за рибарските общности  под формата на проекти в обществена полза- за популяризиране на района, като място за туризъм, подобряване на инфраструктурата и услугите в туризма.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 479 575.78 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава:
             • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева;
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева;
            • за проекти в частен интерес: 100 000 лева;

За проектни предложения на юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 50% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.
            За проектни предложения на Общини и на организации с нестопанска цел в интерес на цялата общност, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ  Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща административно - териториалните граници на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, област Варна, Североизточен район на планиране .

Максималната продължителност на изпълнение на проект по BG14MFOP001-4.070-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2. Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места – до 18 месеца, а при изпълнение на СМР до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

Минимален срок за изпълнение на проекта: неприложимо.

 

Допустими кандидати по мярката са: 

• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Изграждане на заведения за хранене, в които се реализират рибни продукти и аквакултури;

2. Дейности в риболова като развлекателни и спортни;

3. Създаване на нови туристически продукти;

4.Дейности, свързани с хранителни и увеселителни съоръжения – ресторанти, закусвални, барове, кафенета и други;

5. Развитие на занаятчийско производство;

6. Инвестиции за изграждане и организиране на туристически атракции;

7.Създаване и обновяване на обекти за настаняване с малък капацитет – до 20 помещения;

8. Дейности за популяризиране и реклама на туристически атракции, туристически услуги и продукти;

9.Консултантски услуги за подготовка на проекти – проучвания, техническо/технологично проектиране, правна консултантска подкрепа;

10. Подкрепа за внедряване на информационни технологии;

11.Инвестиционна и консултантска подкрепа за стартиране на бизнес дейности и предприемачество;

12. Създаване и рехабилитация на водоеми;

13. Създаване на местни туристически информационни центрове;

14.Реклама на продукти на услуги извън сектор „Рибарство“ и чрез използване на информационни технологии;

15.Подпомагане разширяване на бизнес с нови дейности и продукти с цел отваряне на нови работни места, включително СМР и оборудване;

16.Проекти за изграждане или реконструкция/рехабилитация на инфраструктура свързана с туризма – зелени площи, еко пътеки, вътрешни водоеми, туристически атракции, туристически алеи, тематични спирки, места за почивка и други подобни.

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях. 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите- https://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-  http://flag-bda.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 02 февруари, 2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Отваряне на прием 4 12 2020.zip 12.2 MB
Заповед.pdf 163.94 KB