Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Мярка 1.7. "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, мярка  1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов “, и приложенията към тях.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, мярка  1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов “, е  3 505 388,20 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 2 629 041,15 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 876 347,05 лв. Национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 28.01.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
Public_discussion_published_21012019.zip 11.38 MB