Oбществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход“, и приложенията към тях.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход“, е  3 198 320,20 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 2 398 740,15 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 799 580,37 лв. Национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 29.01.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Мярка 1.011.zip 7.68 MB