Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, и приложенията към тях.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, е  8 637 572, 94 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 6 478 179, 70 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 2 159 393, 24 лв. Национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 01.02.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Prilojeniya_2.010.zip 9.7 MB