ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027 Г.

В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консултации с  обществеността доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Срокът за подаване на становища по документа е до 17:00 часа на 21 февруари 2022 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., приложенията към него и нетехническо резюме на ДЕО  може да видите ТУК.

Втори работен вариант на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. може да намерите ТУК.

Съобщението за провеждане на консултации по проект на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 и Доклад за екологична оценка с приложения към него може да видите ТУК.

Файлови документи