СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.116 „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“

мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.116  МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ ще подпомогне постигането на специфична цел 3.1 Създаване и/или модернизиране туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството и осигуряване на алтернативна заетост и специфична цел 3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства към Приоритет 3 на Стратегията за ВОМР „Повишаване на привлекателността на рибарската област, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство и туризма“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Чрез мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ се цели повишаването атрактивността на средата, свързана с предоставяне на здравни, социални, културни и други услуги и такива, в полза на рибарските общности в РО.

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 122 082.30 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 5 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 40 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране – е до 100 на сто, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет

Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:

- до 100% за публичноправни организации, вкл. общини и юридически лица, регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза;

 - до 50% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, публично-частни дружества между общини и юридически лица или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Пазарджик“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Община Пазарджик;
  • Публично-частни дружества между общини и юридически лица.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:     

1.         Експлоатирането на крайбрежните зони (като например създаване на зони за отдих, облагородяване на плажове, дребно мащабни подобрения на инфраструктурата, свързана с риболова, въвеждане на електричество и питейна вода, както и дейности, свързани с наблюдение на околната среда и подобни интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други подобни разходи).

2.         Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни.

3.         Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности.

4.         Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди.

5.         Дейности за информация и публичност.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg, както и в ИСУН 2020 чрез модул „Електронно кандидатстване“, процедура № BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 20.08.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 20.09.2022 г. 

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 20.10.2022 г.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да намерите ТУК.

Въпроси и отговори от 27.07.2022 г. може да намерите ТУК.