Информационна кампания на ОИЦ – Монтана за представяне на възможностите пред местните общности

Информационни срещи в осем общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на годишния си цикъл от срещи за 2022 година.

От 17 до 31 май пред представители на териториалните администрации,  неправителствени организации и бизнеса, както и пред заинтересовани граждани, експертите представиха отворената за кандидатстване подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Основните цели на процедурата са да се осигури подкрепа на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), да се създаде капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво, да се подкрепи процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, както и да бъде насърчено включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 юли 2022 г.

В събитията взеха участие и представители на МИГ – Лом и МИГ –  Берковица и Годеч, които споделиха своя опит и добри практики.