Областен информационен център-Ямбол предостави информация за европейско финансиране на открити приемни в петте общини на областта

С цикъл от открити приемни експертите от Областен информационен център-Ямбол предоставиха информация в населените места от областта за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към земеделски стопани, към животновъди, към работодатели, към потребители на социални услуги, към младежи, към спортни клубове, към жители на общините и др.

В периода от 7.06.2022г. до 10.06.2022г. на място имаха възможност да зададат своите въпроси жители от гр. Елхово, гр. Болярово, гр. Стралджа, с. Тенево, община Тунджа, гр. Ямбол.

Освен традиционния интерес към инвестиции в земеделски и неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони, посетителите получиха информация и за възможностите за подпомагане и в културно-образователната, здравната, социалната, стопанската и др. сфери на дейност. Многобройни въпроси бяха отправени и за планираните инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост и особено възможностите за енергийно обновяване на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

Освен за нея, експертите предоставиха информация и за националната програма за пчеларство, за националната програма за лозаро-винарския сектор, за възможностите за кандидатстване към стратегиите на местните инициативни групи и др.

На земеделците бяха раздадени брошури, изготвени от Центъра с информация за условията за кандидатстване по отворената в момента за прием на проектни предложения мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за този период.

Пчелари, бизнес и неправителствени организации бяха насочени според интереса и проектните идеи към предстоящи за отваряне мерки от ПРСР като 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  

 На всички, посетили откритата приемна на Областен информационен център-Ямбол, бяха предоставени информационни материали за актуални и предстоящи процедури, както и рекламни такива.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.