ОИЦ - ПАЗАРДЖИК СЕ ВКЛЮЧИ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ПО ВОМР

На 16.06.2022 г., от 16:00 ч., в сградата на Кметство с. Ивайло община Пазарджик, се проведе публична среща с представители на Община Пазарджик и Община Ракитово, относно идеята за създаване на Местна инициативна група, подготовка на проектно предложение и кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на срещата бе да се учреди местно партньорство между общините и представители на неправителствения и стопанския сектор и да се приложи подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На срещата, д-р Лозана Василева - бивш зам. - министър на земеделието и ръководител на управляващите органи на ПРСР и ПМДР, и Румен Кожукаров - секретар на Община Пазарджик, представиха подхода „Водено от общностите местно развитие“. Обсъдени бяха приоритетите за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане развитието на местната икономика и неправителствения сектор, приоритети за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане развитието на местната икономика и неправителствения сектор.

На събитието присъстваха представители на администрацията, образователни и културни институции, бизнес, земеделски производители, екипът на ОИЦ – Пазарджик и други заинтересовани лица.

След одобрение на проекта по обявената процедура, местната общност ще има възможност да започне създаването на Стратегия за ВОМР, която ще определи финансовата рамка и конкретните мерки, които ще се финансират на територията на МИГ- Пазарджик и Ракитово. Стратегията ще се разработва с широко обществено участие във всички населени места, за да отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението и потенциала за развитие.