В ПИРДОП ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ, АДМИНИСТРАЦИИ И БИЗНЕСА ПОСЕТИХА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Най-атрактивни за жителите на Пирдоп се оказаха възможностите за финансиране на производството на възобновяема енергия.

Екипът на ОИЦ-София, информира посетителите на приемната, че по Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 240 млн. лева по две мерки: за изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване /БГВ/ и за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW с акумулатори. А подпомагането на отделно домакинство е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева. За енергийно бедните домакинства финансирането ще бъде на 100 %.

Говорихме си и за предстоящите възможности за инвестиции в земеделските стопанства. Информирахме посетителите, че през юли се очаква да бъде променен европейски регламент и да бъдат отпуснати до 5% от Програма за развитие на селските райони (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на земеделските производители. Така общият размер национални и европейски средства, на които България ще разчита за директно подпомагане, са между 290 и 295 млн. лв.

Приемната беше посетена от земеделски производители, служители на общинската администрация, граждани. Обсъдихме и възможностите за финансиране на проекти за различни видове инфраструктура.

Откритата приемна в община Пирдоп се провежда в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

 

Проект  BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд