ОБЩИНА ТРОЯН ПРИКЛЮЧИ САНИРАНЕТО НА ОЩЕ 2 МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

На 29 юни 2022г. от 11:00 ч. в дворното пространство на бл. 5 в ж.к. „Младост“, гр. Троян се проведе заключителна пресконференция, с която завърши проект №BG16RFOP001-2.003-0019 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ТРОЯН С АДРЕСИ: ж.к. „Лъгът“, бл. 11 „Хисар“; ж.к. „Младост“, бл. 5“, на която присъстваха Кметът на Община Троян – госпожа Донка Михайлова, Заместник - кметът – господин Ангел Ангелов, представители на фирмите изпълнители, представители на ОИЦ-Ловеч, граждани и жители на жилищната сграда.
Проектът е изпълнен по договор за БФП №BG16RFOP001-2.003-0019-С01/03.09.2020г. между Община Троян, в качеството си на Бенефициент и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, Процедура за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Общата стойност на проекта е 1 442 988,12 лв., от които 1 226 539,90лв. европейско и 216 448,22лв. – национално съфинансиране.
Проектът включва дейности по подобряване на енергийната ефективност на 2 бр. многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Троян, със следните административни адреси: ж.к. „Лъгът“, бл. 11 „Хисар“; ж.к. „Младост“, бл. 5“, като са изпълнени всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност на съответната сграда и задължителните мерки предписани в техническите паспорти на сградите. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта са постигнати целите на проекта:
- Изпълнени мерки за енергийна ефективност и постигнат клас на енергопотребление „В“, a за партерния етаж на бл. 11 в ж.к. „Лъгът“ – клас „А“;
- Намалени разходи за енергия на жилищните сгради предмет на проекта;
- Подобрен жилищен фонд в гр. Троян;
- Подобрени условия на живот за 95 домакинства.
Изпълнените дейности и подобряването на енергийната ефективност на сградите пряко допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парниковите газове. Осигурява се по-добро качество на въздуха и условия на живот в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Също така се подобряват експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, предмет на проекта.