ОИЦ – СОФИЯ: ИНФОРМИРАНОСТТА И ДОСТЪПНОСТТА ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО Е НАШАТА МИСИЯ

Информираността и достъпността до информация на обществото е нашата мисия, това заявиха експертите на Областен информационен център-София, по време на пресконференция за представяне на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”.

Експертите обясниха, че една от основните цели на проекта е, чрез ефективната работа на Центъра, да се повиши информираността и достъпността до информация на обществото, както и да се популяризират възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през новия програмен период.

За популяризиране на финансовата подкрепа и ролята на ЕС, ОИЦ-София провежда специални събития, на които промотира и насърчава участието на потенциални бенефициенти в програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В услугите на Центъра са включени и популяризиране на добри практики на успешно изпълнени европроекти, предоставяне на конкретна информация за отворени процедури по оперативните програми на ЕС в България -  по телефона, по имейл и на място в офиса на ОИЦ (бул. „Витоша“ №99, София), както и подпомагане на потенциалните кандидати и бенефициентите при работа с ИСУН 2020.

През двугодишния период на проекта ще бъдат проведени 88 информационни събития на територията на 22-те общини от София-област, 20 в районите на София-град, 5 интерактивни събития за представяне на приоритетни области на ЕСИФ в България за деца, ученици, младежи, студенти, 4 срещи с медии и 2 общи кампании на мрежата от 27 информационни центъра. Услугите на ОИЦ са напълно безплатни и покриват двете области - София-град и 22-те общини на София-област.

Бенефициент на проекта за функционирането на ОИЦ-София е Столична община. Стойността му е 398 966 лева, а финансирането е по линия на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на събитието бяха представени дейностите, заложените резултати и индикаторите по проекта.  

 

ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.