ОИЦ – Велико Търново приключи информационната си обиколка в общините от региона

Близо 150 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 28 юни до 6 юли 2022 г. в общините от Великотърновска област.

По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондове и други източници за финансова подкрепа от ЕС до края на годината. Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони, с акцент върху подмерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Представени бяха и седем актуални мерки от Програма за морско дело и рибарство и възможностите по обявени и предстоящи процедури на местни инициативни групи от региона.

Участниците в събитията бяха запознати и с актуалното финансиране по Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) и Норвежки финансов механизъм. Представени бяха очакванията и националните програми за програмен период 2021-2027 г. и възможностите съгласно Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), с акцент върху мерките за енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд и на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради от Стълб 2 „Зелена България“ на ПВУ.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново отговори и на редица конкретни въпроси свързани със сроковете за кандидатстване по предстоящото финансиране и запитвания  с подчертан интерес към финансирането на мерките за енергийна ефективност и ВЕИ. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.

 

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24

тел: 062 / 620 072;

http://facebook.com/oic.vt