ПОДОБРЯВАНЕТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА ВЪВ ФОКУСА НА РАЗГОВОРИТЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Инвестициите в жизнена среда,  гарантираща здравето, безопасността и удобството на гражданите беше във фокуса на разговорите с посетители на изнесената приемна на ОИЦ-София в община Ботевград. В отговор на отправените запитвания експертите на ОИЦ - София информираха, че в Плана за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. са разписани редица мерки за обновяване на жилищни и обществени сгради. Предвидена е реконструкция и рехабилитация на пътища извън населените места и уличната мрежа в урбанизираните територии. Планът включва и инвестиции в реконструкция, рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежи и съоръжения в населени места на територията на общината. Основен приоритет е подобряване управлението на отпадъците, осигуряване на пешеходна и велосипедна достъпност. Не на последно място са предвидени инвестиции в изграждане на нови спортни съоръжения и детски площадки.

Експертите насърчиха гражданите да следят информацията в Единния информационен портал https://www.eufunds.bg/, Информационната система за управление и наблюдения на средствата от ЕС в България, както и сайта на община Ботевград.

С откритата приемна в община Ботевград приключи информационната кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини на територията на Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.