Покана за кандидатстване за извършване на подготвителни дейности по стратегически проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган)

в сътрудничество с

Министерство на местното самоуправление на Република Северна Македония(Национален орган)

Обявяват на 18 юли 2022 г. покана за кандидатстване за извършване на подготвителните дейности по стратегическия проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт  (ГКПП) Струмяни – Берово, който ще бъде финансиран по Програма Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония 2021-2027. Финансирането на подготвителните дейности е осигурено по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Интеррег -ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 (CCI2014TC16I5CB006) и е предназначено за разработване на идейни проекти, техническа документация (включително индикативна количествено-стойностна сметка за предвидената инфраструктура от всяка страна), анализи и др., които ще се разработват от определените бенефициенти по стратегическия проект от двете страни-партньори.

Следните допустими бенефициенти са поканени да представят проектно предложение:

Областна администрация Благоевград на Република България – бенефициент, определен с Решение на Министерския съвет на Република България №115/07.03.2022 г.;

Митническа администрация на Република Северна Македония – бенефициент съгласно чл.10, точка 20 от Закона за митническата администрация на Република Северна Македония (изменен 2008 г.).

Общата сума, отпусната за подготвителните дейности по Стратегическия проект е 40 000 евро – съответно по 20 000 евро за всяка страна партньор.

Продължителността на изпълнението на проекта е до 6 месеца.

Допустимата трансгранична област, в която могат да се извършват подготвителните дейности по Стратегическия проект, е:

• Области Благоевград и Кюстендил на Република България;

• Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране на Република Северна Македония.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 август 2022 г., 17:30 ч.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени изцяло в електронен вид, чрез електронната система: https://bp-ipa-cbc-007.mrrb.bg/beneficiary_reg/registration/add

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата:

Централен офис гр. Кюстендил: тел. +359 (0) 78 58 01 01;

Клон Струмица: тел. + 389 (0)34 330 331.

Пакет с документи за кандидатстване:

  1. Правила за кандидатстване и изпълнение с Анексите към тях;
  2. Допустимост на разходите по Техническа помощ за външни бенефициенти;
  3. План за действие (Анекс 13.1);
  4. Образец на бюджет (Анекс 13.2)