Община Горна Оряховица стартира проект за изграждане на Общностен комплекс за ранно детско развитие

Общностен комплекс за ранно детско развитие и родителска подкрепа се създава на територията на община Горна Оряховица. Проектът „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ е на обща стойност 918 643 лв. Социалната услуга се реализира със 100% безвъзмездна финансова помощ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Подробностите за проекта бяха предоставени на встъпителна конференция от кмета на Г. Оряховица инж. Добромир Добрев и ръководителя на проектния екип Анелия Димитрова. Проектът вече е получил одобрение от Министерството на образованието и науката в качеството му на програмен оператор по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“, а Община Горна Оряховица е подписала договора като бенефициент. Партньори по проекта са Сдружение „Алфа Клуб“ – Горна Оряховица и Сдружение „Родна реч“ – Осло, Норвегия.

Три обекта предстои да бъдат ремонтирани в община Горна Оряховица за изграждането на центрове за ранно детско развитие, като срокът за изпълнение на заложените дейности е 24 месеца. За нуждите на общностния комплекс ще бъдат ремонтирани помещение до МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Г. Оряховица, помещение в Кметство Върбица и две помещения в Кметство Драганово. От Община Горна Оряховица вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на помещенията, в които ще бъдат обособени центровете.

По проекта ще бъдат обхванати минимум 320 деца на възраст до 6 г. и техните родители от малцинствен произход, живеещи на територията на общината. Целта е повишаване качеството на живот, като се предостави комплексна услуга - подкрепа на деца от уязвими групи в ранна детска възраст и техните семейства, подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда и повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква в краткосрочен план да има оптимален брой обхванати нуждаещи се семейства, а в дългосрочен – все по-малка нужда от подкрепа, поради възможността на родителите сами да се справят с предизвикателствата.

 

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24

тел: 062 / 620 072;

http://facebook.com/oic.vt