Български и молдовски предприятия и организации обмениха опит и идеи по международен проект

На 20 юли, Търговско–промишлена палата Добрич проведе среща с партньора си Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова по проект „SUCCESS“, финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES. На срещата присъстваха представители на фирми и организации от България и Молдова, експерти от Областен информационен център-Добрич и медии.

Татяна Гичева, част от екипа, представи същността, дейностите и планираните резултати от изпълнението на международния проект. Неговата цел е да се подкрепят българските и молдовските МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги. Планираните дейности, включващи бизнес мисии, конференции, консултантски услуги и др. са насочени към представители на фирми, сдружения и лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии.

След промотиране на планираните проектни дейности и срещи с целевите групи са подбрани като преки бенефициенти по 10 представителя от Молдова и България. От българска страна участници са читалища от Добрич и Балчик; производители на сувенири; медийни агенции; фирми, занимаващи се с реклама и печат; сдружение „Българско наследство”, фондация „Добруджа-история, традиции, култура“; Европейски институт по културен туризъм Еврика, Архитектурно–парков комплекс „Двореца“ гр. Балчик и др.

След пресконференцията, участниците в бизнес мисията от Молдова и български предприятия и организации обмениха идеи и контакти. В късния следобед, в централната част на гр. Добрич се проведе и изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич. Като част от бизнес мисията, групата от Молдова ще посети фирми и организации от област Добрич, работещи в сектора.

От 27-ми до 29 юли 2022 г. ще се проведе обучителна мисия в гр. Кахул, в която ще се включат около 45 представители на творческия сектор. В рамките на трите дни ще се състоят пресконференция, посещения и срещи с фирми и организации, както и конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики.

По проекта е изготвен електронен Наръчник с добри практики за творческите индустрии, достъпен на български, румънски и английски език (http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2988). В него са разяснени регулаторната уредба на културните и творчески индустрии в Европейския съюз, в България и Молдова, възможности за финансиране на сектора с европейски средства, защита на интелектуалната собственост, европейски мрежи в културния и творческия сектор, добри европейски практики за дигитализация в сектора, иновативни услуги и процеси.

В резултат от изпълнението на проекта, екипът на проекта очаква да бъдат сключени два нови търговски договора между фирми от двете страни, разработени поне две нови услуги, които да бъдат предоставени от поне трима от участващите организации и подписване на меморандум за сътрудничество. Също така да бъдат създадени най-малко за две предприятия нови бранд плана, два маркетингови плана, и реализирана поне една форма на съвместно сътрудничество между МСП от България и Молдова (общ продукт, или обща иновация). Планирано е и изготвяне и разпространение на видео клип с информация за резултатите и въздействието на проекта, което ще бъде популяризирано на страниците на двете партньорски организации, в социалните медии и от заинтересованите страни.

Проектът „SUCCESS“ е с бюджет от 59 999 евро, от които 95% са осигурени от ЕС. Дейностите са стартирали през януари тази година и ще приключи в края на август 2022 г.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg