РЕМОНТИРАТ БИВШАТА РИТУАЛНА ЗАЛА В ЦЕНТЪРА НА ПОМОРИЕ ПО ПРОЕКТ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

С безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. , подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. , „МИГ Поморие“, в партньорство с „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от Италия, започва реализацията на Проект „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“.

Проектът за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество има за цел на мястото на рушащата се в момента сграда, да бъде изградена инфраструктура на Център за учене през целия живот, в който ще се провеждат съвместни дейности, свързани с  насърчаването на местните културни продукти, популяризиране на  културно-историческото наследство и подпомагане на местната общност за активно включване в културния живот на община Поморие. Ще се осигури пространство и сцена за различни културни дейности, както в подкрепа на местни творци, така и за популяризиране на местни обичаи, в резултат на което в града ще се привлекат туристи и ценители на културата и изкуството.

С реконструкцията на сградата и преустройството на помещенията в нея ще бъдат създадени необходимите съвременни условия за функционирането на обучителен и консултативен хъб в съответствие с главната цел на проекта.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас