Горна Оряховица ще е един от шестте центъра с медицински хеликоптер

Горна Оряховица ще е един от шестте центъра в страната, в който ще бъде ситуиран хеликоптер за спешна медицинска помощ. Министерството на здравеопазването вече обяви обществена поръчка с предмет „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“. Ще бъдат доставени шест медицински хеликоптера, като е предвидена опция за закупуване на два допълнителни. Очаква се първата въздушна линейка ще бъде доставена до края на 2023 г., а останалите медицински хеликоптери да бъдат получени до началото на 2026 г.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на близо 163 млн. лв. Финансирането е по проект BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и проект „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ – част националния План за възстановяване и устойчивост.

Крайният срок за подаване на оферти по обявената обществена поръчка е 1 септември т.г. Според техническите спецификации в хеликоптерите трябва да има монтирано и преносимо медицинско оборудване. Предвижда се и обучение на персонала, като фирмата изпълнител трябва да осигури курсове на членовете на екипажа и медицинския персонал.

Основната цел на проекта „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“ е въвеждане на най-добрите европейски практики за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт. С изпълнение на дейностите по проекта ще бъде въведена 24 часова услуга по осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно заведение, както и за нуждите и развитието на трансплантацията в страната. Територията на страната ще бъде разделена на шест района, като идеята е до всяка точка на страната да се стига за 15-20 минути и да се оказва спешна медицинска помощ на пациенти в тежко състояние, пострадали при катастрофи, бедствия, аварии и др.

 

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24

тел: 062 / 620 072;

http://facebook.com/oic.vt