Интерес към европейското финансиране на „Ден на полето“

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи във втория ден от инициативата „Ден на полето“, организирана от Добруджански съюз на зърнопроизводителите. На присъстващите изложители и посетители, експертите от центъра предоставиха актуална информация за възможностите за финансиране с европейски средства.

Основно интересът бе към предстоящите подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. С 25 000 евро подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще финансира младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанствата им. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще подкрепи развитието и подобряване на икономическия потенциал на селските райони чрез финансиране на проекти с до 400 000 евро за производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други. И двете подмерки са планирани да бъдат отворен през есента на тази година

На всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали осигурени от Областен информационен център - Добрич.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg