РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА СЕ ОБУЧАВАХА В СЕМИНАР ПО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

Туристически водачи и професионалисти в областта на туристическите услуги  се обучаваха по време на семинар, организиран от Община Струмяни като част от дейностите по проект „Коридор за сътрудничество Струма“ с акроним River Plus. Основната цел на проведените обучения е повишаване на капацитета за устойчиво използване на културните и природните ресурси и популяризиране на общата идентичност на трансграничният регион в общините Симитли и Струмяни в България и Ираклия, Синтики, Емануил Папа и Серес в Гърция.

Сред темите на лекциите бяха „Потенциал за развитие на туризма в трансграничната зона Гърция – България – природни, исторически, архитектурни и други  туристически ресурси“, „Брандиране на туристически дестинации“, „Туристически маршрути“, „Основни пречки за развитието на устойчив туризъм в трансграничната зона Гърция – България“ и други. След обучението участниците имаха възможност да обменят опит и знания с лекторите по време на широки дискусии.

Проект „Коридор за сътрудничество Струма“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос „Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона“. Водещ партньор по проекта е община Симитли, а партньори, освен организатора на обучението община Струмяни, са общините Ираклия, Синтики, Емануил Папа и Серес от съседна Гърция.

Общият бюджет на проекта е 1 011 737 евро. Дейностите по изпълнението му са фокусирани основно в три направления. Първото е изграждане на подходяща инфраструктура за подобряване на състоянието на опазване и популяризиране на културните и природни обекти в трансграничния регион. Проектът включва изграждане на зона за отдих, дейности за увеличаване на капацитета за настаняване на туристи, съоръжения за приключенски спорт, информационни центрове и музей за местни занаяти.

Второто направление е подобряване на общата туристическа идентичност чрез проучвания, обучения и тематични работилници за иновативни туристически знания. Третата част от проекта цели развитието на мрежа от професионалисти и заинтересовани страни от района чрез обмен на ноу-хау и добри практики, както и общи туристически услуги.

Очакваните резултати от изпълнението на проект River Plus включват по-добро опазване и повишена привлекателност на природните и културни забележителности в трансграничния район, по-голяма туристическа посещаемост и подобрен капацитет на местните власти и работещите в сферата на туризма за устойчиво използване на природните и културни ресурси. Това в дългосрочен план ще допринесе за подобряване на жизнения стандарт и състоянието на околната среда.

 

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com