ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД

На 23 юни между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Допълнително споразумение по Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ по Операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което се удължава срокът на изпълнение на дейностите по проекта до 9-ти септември 2022 г.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Неделино, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията от COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата „Топъл обяд” ще продължат да се възползват 250 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Срокът за изпълнение на Договора се изменя на 09.09.2022 г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора се изменя на 302 878,95 лв.
Разходът за единица продукт – „Топъл обяд“ е на стойност 2,90 лв. с ДДС.

Жители от община Неделино, попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд“, могат да заявят своето желание в стая № 305 в сградата на Общинска администрация или на телефон: 03072/92-92, вътр.117.