ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ

Четирите отворени приема на общински проекти по подмярка 7.2 на  ПРСР 2014-2020 г., свързани с енергийна ефективност на публични общински сгради, ремонт на улици и пътища, както изграждане и рехабилитация на ВиК съоръжения представи пред общински администрации ОИЦ – Търговище.

Информационните срещи за обсъждане на възможностите за еврофинансиране на малка по мащаби инфраструктура се проведоха в общините от „селските райони“ – Антоново, Опака и Омуртаг. Местните власти бяха силно заинтересовани от темата, тъй като реализацията на такива проекти ще подпомогне развитието на икономиката в районите.

Присъстващите на срещите бяха запознати с основните параметри на всяка една от процедурите, дейностите по тях и финансовите условия. Разгледани бяха важни моменти в хода на подготовка на проектните предложения, както и приоритетите при оценяване на заявленията за подпомагане.

С проекти по четирите процедури могат да кандидатстват 215 общини само от селските райони в страната, като парите са разделени по 50 млн. за пътища и за водоснабдяване. За строителство или ремонт на улици и тротоари са насочени 35 млн. евро, а за обновяване на общински сгради – 15 млн. евро. Кандидатите могат да подават по две проектни предложния в рамките на 4-те стартирали процедури, като едното трябва да е за повишаване на енергийната ефективност на сградите.

25 ноември т.г. е крайният срок за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.