ОБЩИНА БУРГАС ПОСТИГА КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ НА ГРАДСКАТА СРЕДА С ПРОЕКТ ЗА БЛИЗО 600 ХИЛЯДИ ЕВРО

Община Бургас ще бъде част от проектът на тема „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value) , финансиран по покана "Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г." (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски крайбрежни града, сред които и Бургас, ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на градската среда могат да бъдат приведени в съответствие чрез преоценяване на връзката им с крайбрежието и смекчаване потенциални неблагоприятни въздействия.

В четирите водещи града - Алесунд, Брюж, Бургас и Римини, ще бъде приложен пилотен модел за интегрирано градоустройствено планиране за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на парниковите газови емисии до 2030 г.

В рамките на проекта Община Бургас ще разработи интелигентна информационна система за моделиране и оценка на климатичното въздействие на мерките, заложени при градското проектиране с възможност за визуализиране на сценарии.

За територията на крайбрежната градска зона на община Бургас ще бъде изготвен пилотен проект, който чрез иновативни и природосъобразни решения да постигне климатична неутралност на градската среда.

Предвидено е да се разработи каталог с добри практики и предложения за прилагане на природосъобразни, иновативни и зелени решения в градска среда, за да се намали уязвимостта от съществуващи и бъдещи заплахи, породени от климатичните промени.

При реализирането на дейностите ще бъде разгледан и актуализиран Планът за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027.

Проектът ще се реализира от консорциум, в който участват 26 партньора. Той е ръководен от Норвежкия университет за наука и технологии в град Алесунд, Норвегия. Партньорските организации са специализирани в прилагането на зелени решения и изпълнение на дейности, за адаптиране на градската среда и смекчаване на последиците от климатичните промени от държавите Норвегия, Белгия, Португалия, Турция, Румъния, Чехия, Хърватска, Италия, България.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас