„Организиране и провеждане на публични събития — обучения и инфоден” ПРЕКРАТЕНА

проект ROBG 427 „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Румъния-България
Възложител
Български червен кръст