ФЕСТИВАЛ НА ЗДРАВЕТО ОРГАНИЗИРАХА В СТРУМЯНИ ЧРЕЗ ПРОЕКТ ПО ОПРЧР 2014 – 2020 Г.

Фестивал на здравето събра в село Микрево, община Струмяни потребители на социални услуги и експерти в тази област. Инициативата е част от дейностите по изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез процедура на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни".

Фестивалът е част от дейност 3 на проекта - „Местни социални дейности за социално включване“ и беше структуриран в два панела. По време на първата част - кръгла маса на заети в социалната сфера специалисти и организации, бяха дискутирани и представени добри практики, законодателство и нормативна уредба в тази област, реализирани проучвания и инициативи, касаещи преодоляване на негативни обществени нагласи, свързани с ограничаване на права и стигма за психичните болести и умствените увреждания.

Вторият панел беше изложба, по време на която бяха представени занимания, инициативи и продукти от добри практики, целящи социално включване на хора с психични проблеми.

Проект „Подкрепа за социално включване“ е с бюджет 200 000 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът предвижда прилагането в община Струмяни на нов модел подкрепа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Този модел включва почасово предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда, които надграждат обичайната помощ, която хората от целевите групи по проекта получават до момента. От него ще могат да се възползват 42 потребители. Освен предоставянето на подкрепящи услуги, предвидено е и подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето сред целевата група, както и други дейности за социално включване.

Всички участници във Фестивала на здравето взеха активно участие в дискусиите по различните теми, обменяйки опит и знания в сферата на социалните услуги, водени от общото желание за осигуряване на възможно най-добрата грижа за лица с психични и умствени увреждания, подобряване качеството на техния живот, както и тяхното пълноценно включване в обществения живот чрез трудова заетост.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com