Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Крумовград

На проведената  информационна среща с жители на община Крумовград експертите от ОИЦ-Кърджали запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране.Най-голям интерес предизвикаха възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.  Въпроси имаше и към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности. Две подмерки от ПРСР са планирани за прием през есента - подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, която ще финансира с 25 000 евро млади земеделски стопани за създаване и развитие на стопанствата им, както и подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която се очаква да подкрепи развитието на селските райони чрез финансиране на проекти за производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги, развитие на занаяти и други. Експертите на ОИЦ предоставиха информация и по процедура от Национален план за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“.

Всички посетители на събитието получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.