ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ПРОВЕДЕ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКОТО ДЕПО

На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“  по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европейски фонд за регионално развитие,процедура № BG16M1OP002-2.010, „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

На  събитето бяха представени параметрите на договора за безвъзмездна финасова помощ, хода на дейностите, общите цели и очакваните резултати от осъществяването на инвестицията с евросредства.

Основната цел на проекта е изпълнение на дейности и мерки по рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъц, както и изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Проектното предложение включва три дейности: Подготовка и изпълнение на проекта, Техническа рекултивация  на общинско депо и Организация и управление, информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

За успешното изпълнение на дейностите са сключени договори с изпълнители след проведени процедури по ЗОП.

Общата стойност на проекта е в размер на 4 240 239.07 лв., от които 3 604203,20 лв. европейско финансиране, чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейски съюз, а 636 035,87 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Официалната церемония „Първа копка” се състоя в местността  „Махалата”  в землището на с. Бараково, в района до общинското депо за неопасни отпадъци. Началото на строителните дейности  по техническа, а в последствие и биологична рекултивация даде кметът на община Кочериново – Иван Минков, с пожелание за бързо и безпроблемно извършване, на всички заложени дейности по проект:  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.