Работна среща на екипа на ОИЦ - Ловеч с ДБТ - Ловеч

На 28 септември 2022 г. от 11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. “Акад. Иширков“ №10, ет.4 се проведе работна среща на екипа на ОИЦ - Ловеч с Директора и служители от Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч.

Експертите от ОИЦ - Ловеч предоставиха на участниците в срещата информация за актуални и предстоящи програми, мерки и процедури за финансиране на проектни идеи с европейски средства както за бизнеса, така и за институции, администрации и граждани от област Ловеч.

Беше обсъдена и отворената за кандидатстване по ПРЧР 2021-2027 г., с директен бенефициент: Агенция по заетостта, процедура  BG05SFPR002-1.001 – Започвам работа - Компонент 1 „Активиране“, с която се цели осигуряване на цялостен пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни лица и безработни с акцент върху лицата в неравностойно положение. Дейностите са насочени към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица, вкл. неактивни младежи, които да започнат да търсят работа и да се насочат към заетост или към връщане в образование.

Обсъдиха се и други актуални към момента процедури: BG-RRP-1.008 - А1 Младежки центрове от НПВУ на Р.България за изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на младежки центрове за предоставяне на разнообразни дейности и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години, както и процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“ по ФМ на ЕИП,  с която се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност в производството и повишаване конкурентоспособността на българските предприятия.

Срещата протече ползотворно и участниците в нея се договориха  да се срещнат отново при стартиране на нови проекти, мерки и процедури с европейско финансиране.