Доставка на допълнително компютърно оборудване за нуждите и целите на проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се осъществява по съвместната оперативна

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
„Черноморски басейн 2014-2020“,
Възложител
Висше училище по мениджмънт - Варна
Документация
Прикачен файл Size
1.2. 1101 Purchase of extra equipment.rar 2.32 MB