ВСЕКИ ОСМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕН ОТ ПРОГРАМАТА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ

Всеки осми български гражданин ще бъде подкрепен от програмата "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР 2021-2027) в следващите седем години. А над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по програмата.  Предвижда се и над 160 000 души да бъдат обхванати от програмата и подготвени за дигиталния преход на икономиката.  Бюджетът на ПРЧР е 1,2 млрд. евро. Като основния фокус е върху пазара на труда, уязвимите групи, младежка заетост, социални иновации. Това съобщиха експертите на ОИЦ - София по време на информационните срещи, през изминалата седмица в Годеч, Своге, Етрополе, Правец и Чавдар.

В момента приключва приемането на документи по процедурата „Грижа в дома“, където основен бенефициент са общините. Бюджетът на мярката е 175 млн. лв., а основната целева група са възрастните хора. Може да се подават документи до 31 октомври. А на 11 ноември ще стартира на процедурата „Бъдеще за децата“ с бюджет от 81 млн. лв. По нея могат да кандидатстват доставчици на социални услуги, общини и НПО, казаха в допълнение експертите на Центъра.

Темите за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в еднофамилни и многофамилни сгради и възможностите за изграждане на фотоволтаични системи и паркове, отново бяха сред най-дискутираните на срещите.

По процедурата „Започвам работа“, която е първата за България в новия програмен период 2021-2027 г., до края на 2026 г. 56 000 икономически неактивни хора ще се включат в мерки за идентифициране и активиране. Очакванията са поне половината от тях да са започнали да търсят работа до края на дейностите по активирането им на пазара на труда.

102 000 деца и възрастни ще получат по-добри и ефективни социални услуги, по ПРЧР, целта е да се подобри достъпът до социално подпомагане и здравни услуги. Социалното включване и осигуряването на равни възможности за хората от уязвимите групи също е сред приоритетите на ПРЧР. А над 735 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта на 115 000 младежи. Средствата ще се инвестират в проекти за улесняване на прехода от образование към заетост, включване в стажове, обучения на работното място, идентифициране и мотивиране на младежи, които нито учат, нито работят. Основни бенефициенти по програмата са общините, Агенцията по заетостта, социални предприятия, НПО.

В програмен период 2021-2027 е предвиден тройно по-голям ресурс за справяне с младежката безработица в България - 315 млн. евро. Другият важен елемент в следващия програмен период е работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма „Образование“, допълниха още експертите, по време на срещите.

 

През следващите дни ОИЦ - София ще посети общините Копривщица и Антон - 1 ноември, Пирдоп и Златица - 2 ноември.  Кампанията ще завърши на 3 ноември с информационна среща в община Ботевград.

 

Информация за местата на провеждане на информационните срещи ще бъде публикувана в Календар на Единния информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове на адрес: https://www.eufunds.bg/bg, в сайтовете на общините от Софийска област, както и в страницата на ОИЦ - София във Фейсбук.