Областен информационен център - Добрич популяризира европейските фондове

При голям интерес преминаха организираните от Областен информационен център – Добрич присъствени информационни събития в общините Тервел, Шабла, Каварна и Крушари. Близо 100 представители на местната власт, земеделски производители, работодатели, граждани и медии се запознаха с актуалните и предстоящи до края на 2022 г. възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Експертите представиха отворените и предстоящи процедури по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., както и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

След одобрение на проекта на Агенцията по заетостта по процедура BG05SFPR002-1.002 „Родители в заетост“, през 2023 г. ще стартира предоставянето на безплатни детегледачки на родители с деца от 0 до 12 годишна възраст. Максималният срок за ползване на детегледач ще е до 18 месеца или докато детето навърши 5 или 12 г. Безработните, които ще бъдат наети за полагане на грижи за децата, ще бъдат предварително одобрени от родителите.

По процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, допустими кандидати са общините и доставчиците на социални услуги. Ще се подкрепят дейности за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, вкл. в домашна среда с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето и подобряване качеството им на живот. Безвъзмездната финансова помощ е до 391 166 лв. и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Крайният срок за подаване на проекти е до 20.01.2023 г., 17:30 ч. чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

До 31.01.2023 г. 17:30 ч., общините могат да кандидатстват по процедура BG05SFPR002-2.001“ Грижа в дома“, чрез която ще се осигури 12 месеца подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Допустими ще са дейности по предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, доставка на хранителни продукти, профилактика на здравето и социално значими заболявания, предоставяне на психологическа подкрепа и др. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 януари 2023 г.

През настоящия програмен период 2021-2027 г. програма „Храни и основно материално подпомагане“ ще продължи да подкрепя най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация. Чрез нея, общините ще продължат да предоставят топъл обяд на нуждаещите се, а Агенция за социално подпомагане ще осигури хранителни продукти, хигиенни материали и базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства.

Михаела Козовска, експерт в информационния център, обсъди със земеделските производители отворената до 6 януари 2023 г. 17:30 ч. подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, която ще подкрепи с 25 000 евро земеделски стопани на възраст от 18 до 40 години. До края на годината е планирано да стартира  и очаквания прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, чиято цел е развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. По нея ще се финансират проекти на земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии за инвестиции в неземеделски дейности. Финансирането ще е в размер от 10 000 евро до 400 000 евро.

Присъстващите оцениха положително полезността от такива информационни срещи и проявиха интерес за участие в други събития. Раздадени бяха рекламни и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: Областен информационен център - Добрич

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg