ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 -2027 г.

В Общинския дворец на културата в гр. Перник, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща, на която присъстваха представители на общински администрации, образователни и държавни институции, неправителствени организации, бизнеса и граждани. Събитието, което бе част от националната инициатива на мрежата от информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз, е посветено на Новия програмен период 2021 – 2027 г. 

10 са програмите, които ще рамкират третия за България програмен период с общ бюджет приблизително 22 млрд. лева. С най-голям ресурс е Програма „Развитие на човешките ресурси“ – 3 848 060 0898 лв., следвана от Програма „Развитие на регионите“ и Програма „Околна среда“ с по 3 554 000 000 лв. За представителите на бизнеса са предвидени 2 924 025 000 лв. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Новата програма „Научни иследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, която е с бюджет 2 138 594 709 лв. и все още е в процес на одобрение от Европейската комисия, приоритизира развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии; усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи; и  развитие на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество.

Чрез Програма „Образование“ ще продължат инвестициите в приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и повишаване на качеството и създаване на връзка между образователната система и пазара на труда.

Програма „Транспортна свързаност“ ще продължи инвестициите в: развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа; развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа; подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта; и интермодалност в градска среда.

Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ е с бюджет 237 335 487 лв., разпределен в следните приоритети: „Риболов и контрол“, „Аквакултури и преработка“,  „Водени от общностите местно развитие“ и „Морско наблюдение“.

В подкрепа на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и социална изолация, по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. ще се предоставя топъл обяд, пакети с хранителни стоки и хигиенни материали, а  по отношение на мерките за ранно детско развитие ще бъдат закупени пакети с базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства и ваучери за детска кухня за осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години.

Наследник на ОП „Добро управление“ е Програма „Техническа помощ“, която е с най-малък бюджет – 237 594 893 лв.

Гост на форума бе г-жа Нина Стоименова, която обясни мястото на Перник в новия програмен период. „Освен механизма за възстановяване и устойчивост, Перник трябва да изпълнява ангажименти по Фонда за справедлив преход. Стратегията на Европа за периода 2021 – 2027 г. включва само 5 основни цели, за разлика от предходния програмен период, където бяха 11 и затова на община Перник се пада голяма отговорност по линията за справедлив преход и е една от трите  определени общини в България, които да изпълнят ресурс над 3 млрд. лева“. И макар да е с най-малко разчетения ресурс като капацитет, който трябва да бъде изведен от мините и останалите мощности, които ще бъдат трансферирани, една част от населението ще трябва да се преквалифицира. „Затова трябва по-голяма заинтересованост и отговорност“ - допълни Стоименова.

Заместник кметът на областния град – Стефан Кръстев, който също взе участие в събитието, акцентира че: „Перник има исторически шанс в новия програмен период с огромни по размер средства и по механизма за справедлив преход, освен другите инструменти по Кохезионната политика, които могат да ползват и другите региони. Убеден съм, че за нашия град и за нашия регион предстоят едни много добри времена“ – подчерта Кръстев.

По време на срещата бяха споделени добри практики на успешно приключили проекти. Инж. Иван Искренов – Началник отдел ЕНОП в Община Перник, представи проекта „Изграждане на социални жилища в кв. Тева – общинска сграда с капацитет 100 души“, чрез който е осигурена пространствена интеграция на маргинализираните групи в обществото, като се осигурява техническа, социална и образователна инфраструктура. По отношение на този тип социална инфраструктура, общината изпълнява възложеното й по закон задължение, а именно провеждането на социална политика на местно ниво.

Марин Никодимов - директор на СУ “Теменко Ненков“ в гр. Перник, представи реализирания проект „Работилница за мечти“, чиято основна цел е ефективен и устойчив училищен модел към подобряване на условията за личностна, социална и творческа реализация на деца и ученици, произхождащи от етническите малцинства.

Представителят на местния бизнес София Петкова представи „Умения и повече заетост в „Секюрити груп 555“ ЕООД“. Основни цели на проекта, реализиран чрез ОПРЧР, са повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, стимулиране участието в различни форми на заетост и учене през целия живот, както и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.