БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАД 20 МЛРД. ЛЕВА ПО ПОЛИТИКИТЕ НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС

България ще получи над 20 млрд. лева по политиките на сближаване на Европейския съюз.  Целта на Кохезионната политика на ЕС е да помогне на някои региони да наваксат по-бързо разликите. Тя възниква, защото в един общ пазар има изключително много позитиви, но има и някои предизвикателства - като БВП и стандарта на живот, например - и затова има нужда от наваксване. И за тази цел са "впрегатни" една трета от средствата на ЕС, разпределени в различните програми. Това казаха от Областен информационен център-София, при откриването на срещата за представяне на програмите на ЕС.

„Областният информационен център се утвърди като бърз и адекватен източник, който предоставя актуална и разбираема информация на всички заинтересовани, на всички потенциални бенефициенти на европейски средства по линия на европейските програми, за двете териториални области, за които Центърът отговаря“. Това каза в обръщение към участниците в информационно събитие за представяне на новите възможности за финансиране на проекти главният секретар на Областна администрация на Софийска област Мая Цанова. Главният секретар подчерта ключовата роля на партньорството между институциите в прилагането на подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) през новия програмен период и изрази готовността си за бъдещи съвместни инициативи за популяризирането му.

Експертите на ОИЦ-София запознаха представители на държавни и общински администрации с приоритетите в Споразумението за партньорство, националната законодателна рамка за новия програмен период, новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. и актуална информация за предстоящи процедури за кандидатстване през следващата година. Направена бе съпоставка с предходния програмен период, предстоящи и отворени процедури за кандидатстване през следващата година.

Информационна среща се организира съвместно с ръководството на Областна администрация Софийска област.

Инициативата се проведе в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ), посветена на новите програми на България, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление за програмен период 2021-2027 г., която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. - 16 декември 2022 г.

Проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд