СУПЕРКОМПЮТЪРЪТ В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА СТУДЕНТИ ОТ УНСС

Discovery Life Sciences /суперкомпютърът е част от общността на София Тех Парк в България. Той беше представен на студенти  - бакалаври, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Добрата практика беше представена на интерактивно събитие, организирано от Областен информационен център  София - град и София - област и София Тех Парк. Студентите имаха възможността да се запознаят с проекта „Научно - технологичен парк - фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност“ 2014-2020, по-известен като София Тех Парк.

По време на срещата, беше представена дейността на технологичния парк и лабораторията Микро нано лаб /МИНОЛаб/. Екипът на София - Тех Парк, обърна специално внимание на присъстващите върху инкубационната програма, която е насочена към стартиращи компании, които са регистрирани в България и разработват технология и/или иновация в области като: информационни и комуникационни технологии, зелена и чиста енергия и науки за живота.

Екипът на ОИЦ - София представи възможности за финансиране на проекти за насърчаване на предприемачеството по ПИКП 2021-2027.

Студентите бяха информирани и за възможностите финансирани от европейските програми за старт на млади предприемачи.

           

Проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд