МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОСЕТИХА ОИЦ-СИЛИСТРА

Сборна група ученици и учители от Природоматематическата гимназия (ПМГ) в Силистра гостуваха в Областен информационен център – Силистра (ОИЦ). Срещата-дискусия бе на тема „Как европейските средства стигат до младите хора?“, а експертите от Центъра представиха успешни проекти в сферата на образованието, инфраструктурата, облагородяването на публични пространства, обучения и др. Инвестициите са в много и различни направления, обекти и дейности, а резултатите биват ползвани от разнообразни целеви групи, в това число и младежи. Ремонтирани и оборудвани училища и детски градини, клубове по интереси и извънучилищни дейности, благоустроени паркове е градинки, създадени условия за спорт и отдих – това са част от постигнатите резултати благодарение на европейските средства в областта ни. Любознателните ученици разбраха какво е бенефициент и оперативна програма, зададоха и важни въпроси относно изискванията за успешни проекти.

ПМГ „Св. Климент Охридски“ е едно от избраните нови учебни заведения, които се включват в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2022/2023 година. Тя цели да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и за Европейския парламент като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация и материали от Представителството на Европейския парламент в България за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.