ВТОРО РЕГИОНАЛНО СЪБИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“ СЪБРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В БЛАГОЕВГРАД

Второ регионално събитие на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 в България“ се проведе днес в Благоевград. Събитието е част от дейностите по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите.

Днешното събитие в Благоевград е едно от 28-те регионални събития в цялата страна, насочени към опазване на защитените територии. По време на форума бяха разисквани няколко основни теми, сред които основните моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000 и Националната рамка за приоритетни действия /НРПД/. Обсъдена беше и връзката между мерките на НРПД и планове за управление на Натура 2000.

Проект „Знания за Натура 2000“ се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите от края на 2017 г. Обхватът на проектните дейности предвижда разработване на Документ за целите на Натура 2000, актуализиране на Приоритетна рамка за действие на Натура 2000 и провеждане на три национални кампании, свързани с управлението на защитената територия. Проектът е на стойност 4 300 000 лева, от които 85% европейско финансиране и 15% съфинансиране от националния бюджет.

Дейностите по изпълнение на проекта продължават с регионални събития във всички 28 области на страната и едно национално в столицата. След приключване на този цикъл от срещи екипът по управление на проекта предвижда по още един регионален форум във всяка област на България на тема „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“.

Всички дейности по проект „Знания за Натура 2000“ трябва да бъдат приключени до края на месец май 2024 г. 

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com