ПОКАНА ЗА ВТОРО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПОСВЕТЕНО НА РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000

Всички желаещи могат да вземат участие във Второ регионално събитие за област Смолян на тема: „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“, което ще се проведе на 16.02.2023 г., от 09:30 до 17:30 часа в гр. Смолян, в хотел „Кипарис Алфа“, Конферентна зала, с адрес: гр. Смолян, бул. "България" № 3А. 

Събитието се организира във връзка с проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в администрацията на МОСВ от края на 2017 г. 

Събитието е насочено към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. То ще включва следните панели:  

  • Основни моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000; 
  • Мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г.; 
  • Връзка между мерките на НРПД и планове за управление на Натура 2000; 
  • Панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. 

За да се регистрирате за участие, изпратете попълнения регистрационен формуляр, не по-късно от 09 февруари 2023 г., по факс: 02/ 944 51 18 или по ел. поща: registrations@dicon-bg.com 

Приложено можете да се запознаете с Покана за участие, подписана от инж. Екатерина Гаджева, Директор на РИОСВ – Смолян, Програма и Регистрационен формуляр за участие. 

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с Консорциум „Комуникации за Натура 2000“. За контакт: 

  • Регионален координатор: Анастасия Колева, тел: 0893 322 113; Електронна поща: registrations@dicon-bg.com 

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Покана 1.6 MB
Прогрма 181.5 KB
Регистрационен формуляр 276 KB