България получи финансова подкрепа от ЕК по три фонда, свързани с по-високото ниво на сигурност в рамките на ЕС

Над 255 млн. евро са предоставените средства за страната ни в новия програмен период по фонд „Вътрешна сигурност“, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструментът за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. Програмите са от ключово значение за постигане на по-високо ниво на сигурност в рамките на ЕС.

Начало на реализирането бе дадено с първите заседания на комитетите за наблюдение с председател г-жа Моника Димитрова – Бийчър, заместник-министъра на вътрешните работи. Тя отбеляза, че само в добро сътрудничество между всички партньори ще можем законосъобразно и ефективно да използваме финансовата помощ, която ни се отпуска от ЕК през трите фонда. “Много е важно да действаме координирано и в полза на всички бенефициери, които имат нужда от тези средства. Миграционният натиск, опазването на българските граници и сигурността на държавата - темите, предмет на финансиране, са от изключително значение за България“.

Представителите на ЕК подчертаха, че благодарение на положените усилия и добрата съвместна работа, програмите са одобрени в кратък срок. Бързото адаптиране на правилата към изискванията на националната и европейската нормативна рамка за новия период 2021-2027 г. ще позволи ранно обявяване на процедурите. След преглед през 2024 г. от страна на Европейската комисия, България ще получи допълнителни средства.

Финансирането по фондовете ще подобри техническото оборудване и системите за наблюдение на границите, както и обмена на информация и трансграничното сътрудничество. Приоритети са предотвратяването и противодействието на престъпността, тероризма и радикализацията. Средства са планирани и за подобряване на условията за настаняване и услугите, насочени към  търсещи международна закрила, както и за повишаване на възможностите за интеграция в българското общество.