Три православни храма в област Видин ще се реставрират със средства от ПРСР

Три православни храма в област Видин ще се ремонтират и реставрират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Сключените с тях през 2022 година договори са на обща стойност 1 744 184 лева, като реализацията на проектите трябва да завърши през настоящата година за единия от храмовете, а за другите два – през 2025 година. Проектите са одобрени по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на ПРСР.

С изпълнението на проект „Ремонт, консервация и реставрация на църквата в Боровишки манастир „Св. Троица“ (край село Боровица, Община Белоградчик) е предвидено храмът - недвижимата културна ценност от национално значение, да е притегателно духовно място за източноправославните християни, както от Община Белоградчик и околните общини, така и за гости от цяла България. За целта е осигурено изцяло безвъзмездно финансиране в размер на 585 573  лева. „Червената църква“, както е известен манастирският храм, е изграден изцяло от червен камък, който е добит и издялан от местните скали.

С реализацията на проект „Реставрация на църква „Св. Цар Константин и Царица Елена“ и околното пространство – ПИ 4, кв. 61 по плана на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин“, на стойност 584 853 лева, са предвидени реставрация на храма, закупуване на обзавеждане за него, както и облагородяване на околното пространство на църквата. Част от дейностите по проекта са изпълнени, като самия проект трябва да приключи до средата на септември на настоящата година.

Реставрация, реконструкция и възстановяване на храма "Свети Николай" в село Търговище, Община Чупрене, ще се извърши до 2025 година с договорените 573 758 лева безвъзмездно финансиране. Църквата е културно-художествен паметник на културата от национално значение. Цялостното й обновяване ще позволи съхраняването й за местните поколения, както и ще осигури посещения с цел духовен туризъм.

Екипът на Областен информационен център-Видин популяризира активно през втория програмен период подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ във връзка с интереса на местните бенефициенти и необходимостта от ремонт и реставрация на православните храмове на територията на област Видин. В новия програмен период, подкрепата за ремонтни, обновителни и възстановителни дейности за православните храмове и манастири ще продължи чрез финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023-2027 г.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Снимка - Видинска Света митрополия: Храм на Боровишки манастир " Св. Троица“.

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg