ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В УНСС

Четвъртокурсници от специалност „Бизнес иновации“ към УНСС  се запознаха със  структурата на Европейско финансиране, целите на политиката, многогодишната финансова рамка и програмите в обхвата на новата Кохезионна политика на Европейския съюз. 

За периода 2021-2027  финансирането за бизнеса е пряко и непряко.  Първият тип - прякото финансиране, се управлява от европейските институции и се осъществява чрез безвъзмездни средства за конкретни проекти, свързани с политиката на ЕС. Вторият тип - непряко финансиране, се управлява от национални и регионални органи и обхваща почти 80 % от бюджета на ЕС. В този програмен период то ще се осъществява предимно чрез четири фонда известни като европейски фондове за споделено управление: Европейски фонд за регионално развитие; Европейски социален фонд +; Кохезионен фонд; Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Специално внимание бе отделено на мерките за безвъзмездно финансиране на бизнеса, разписани в Програма за иновации и конкурентоспособност на предприятията 2021-2027. Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и е структурирана в два приоритета: Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“. Освен чрез безвъзмездно финансиране, българските предприятия могат да се възползват и от схеми за финансиране (финансови инструменти). Компании от различни категории и от всички сектори могат да кандидатстват за заеми и рисков капитал, подкрепяни от ЕС. Европейските фондове осигуряват финансова подкрепа и гаранции, така че местните банки и инвеститорите в предприятия и в рисков капитал да могат по-лесно да  предоставят заем или да инвестират в конкретно предприятие. Налице е широка гама от възможности за финансиране - бизнес кредити, микро-финансиране, гаранции и рисков капитал.

Бизнесът също може да получи подкрепата  по линия за насърчаване на социално предприемачество по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027.

Най-голям бе интересът на студентите към възможностите за предоставяне на безвъзмездно финансиране за стартиране и развитие на иновативни фирми в България.

Експертите отправиха покана за бъдещи съвместни инициативи и ги насърчиха за възползване от възможностите, които предоставят европейски фондове в България.

Екипът на ОИЦ-София изказва благодарност на доц. д-р Миглена Ангелова от факултет „Управление и администрация“ към УНСС за съдействието при организитането и провеждането на информационната среща.