ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА С ЕКИПА НА ЦЕНТЪРА ЗА КОМПЕТЕНТНТНОСТ CLEAN&CIRCLE

„Нашата цел е да изградим ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъците. Заявили сме амбицията си да бъдем в полза на бизнеса и на изследователите в цялата страна“. Това каза в обръщението си към участниците в информационна среща координатора на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), проф. дбн д-р Яна Топалова. Професор Топалова представи пред студенти от Лесотехнически университет София и студенти от Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  целите на проекта, реализираните дейности и бъдещата инфраструктура на Центъра. Концепцията за Clean&Circle  е три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модули са „Води“, „Твърди отпадъци“ и „Трансфер“. В модулите Води и Отпадъци екипът от изследователи работи по две направления: „Мониторинг“, оценка и идентификация на проблемите и „Създаване на чисти технологии“. Като хоризонтални приоритети в двата модула са включени дейности по кръговата икономика и постигане на енергийна и ресурсна ефективност, чрез иновации и ефективна експлоатация на съоръжения за обработка на води и отпадъци. Очаква се проектът да приключи до края на годината, когато ще бъдат изградени два лабораторни комплекса с единадесет лаборатории и един акселератор за технологично предприемачество и трансфер с две лаборатории, които да осъществят предвидените задачи и дейности в плана за Научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програми в обхвата на новака Кохезионна политика на ЕС представи екипът на Областен информационен център - София.

Студентите посетиха обновените лаборатории по проекта в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и  Университет по архитектура,  строителство и геодезия.

Проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, Договор за БФП  №BG05SFOP001-4.007-0024-C01