Индикативни годишни работни програми по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Северна Македония 2021-2027