Информационен ден по проект “Грижа за децата в общността”

На 20.06.2022 г. община Елин Пелин  проведе  информационен ден по проект “Грижа за децата в общността” № BG05M9OP001-2.019-0026-C01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставянето на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На информационният ден бяха представени изпълнението на заложените дейности и постигането на целите по проект „Грижа за децата в общността“.