В Кърджали заработи Общинско социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

Изпълнението на проект СП „Обществена пералня и услуги в дома“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът е насочен към създаване на ново социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” в Община Кърджали за осигуряване на заетост, подкрепа за социално включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Целевата група са  хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания, също така лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество”.  В рамките на проекта се реализирани различни дейности като психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Има назначени психолог и социален работник, които организират и провеждат срещи с лицата от целевата група по проекта. Извършен е ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, където е разположено Социалното предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” – гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Детелина” № 8 – Дневен център за деца с увреждания-западно крило.

Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ предоставя следните услуги: обществена пералня, почасово почистване на дома и социалната услуга „Домашен помощник”.

Към услугата „Обществена пералня“ се извършват следните дейности: Приемане и сортиране на пране; Обработване, пране, сушене, химическо почистване на дрехи; Дезинфекция на бельо; Гладене, сгъване, опаковане и доставка на прането.

„Предоставяне на услуги в дома“ касае дейностите: Социална услуга в общността „Домашен помощник”:  Поддържане на личната хигиена и хигиена в жилището;  Помощ при ежедневния тоалет, обличане и събличане, при къпане; Приготвяне на храна и подпомагане при хранене; Оказване на битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя и др.

Услуга „Домашен чистач” включва почасово почистване на дома – текущо и основно.

Социалното предприятие задоволява също нуждите за пране на социални услуги, здравни заведения, детски градини, фирми и граждани и  предоставя услуги в дома. С промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали са определени цени на предоставяните услуги.

Заети  по проекта са 32 лица /управител, един социален работник, счетоводител, 4  перачи и гладачи (ръчно), 4 машинни оператори, пералня,  4 машинен оператор, гладене в пералня, двама  общи работници, 10 домашни помощници и 5 домашни  чистачи. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  391 163.63 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.