ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща със студенти и преподаватели от катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Студентите бяха запознати със структурата на европейското финансиране през периода 2021-2027, както и с възможности за финансиране на проекти за обучение и заетост на младите хора в България.  Нови възможности за кандидатстване по програмите в обхвата на Кохезионната политика, за това бяха представени Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2023 г. Като определено бе обърнато внимание на двете програми „Образование“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, насочени към висшето образование и научните изследвания.

През месец май на 2023 г. по програма „Образование“ е предвидена процедура „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“. Допустими кандидати са висшите училища и научни организации, които са акредитирани да обучават за степен „докторант“. Те могат да кандидатстват в партньорство с други висши училища, научни организации и национално представени организации на работодатели и на служители.  Ще се финансира създаването и развитието на докторантски училища/школи, докторантури, които решават конкретни нужди на пазара и бизнеса, научните организации и публичните институции.

По програмата също тази година ще се финансира чрез Министерство на образованието и науката дуалното обучение в приложими специалности на висшите образование, професионалното ориентиране на студентите, чрез практики и развитие на предприемачески умения.

През 2023 г. стартират 15 процедури по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Една ще  предостави ваучерна схема за МСП, които в партньорство с центрове за върхови постижения (ЦВП), с центрове за компетентности (ЦК) и др. научни структури  могат да реализират иновации, който са дигитални и зелени.

Останалите 14 са насочени към конкретни бенефициенти – 6-те ЦВП  и ЦК; към българските партньори в проекта по „Хоризонт Европа“ – „Чист водород“; към европейските цифрови иновационни хъбове, получили от ЕК „Печат за високи постижения“; към Министерството на електронното управление и други органи, които отговарят за е-управление и киберсигурността.